Для недзяржаўных арганізацый, безумоўна, вялікую небяспеку тоіць тое, што ад цяпер атрыманне замежнага фінансавання будзе разглядацца як крымінальнае злачынства.

Для палітычнага жыцця ў цэлым самае вызначальнае — далейшая крыміналізацыя масавых акцый пратэсту.

Канстытуцыйнае права на свабоду сходу траціць усялякі сэнс. Ва ўмовах, калі атрымаць дазвол на правядзенне акцый пратэсту ў краіне даўно немагчыма, пратэсты атрымліваюцца фактычна забароненымі як такія. Калі раней Беларусь была падобная да Савецкай Польшчы, цяпер яна больш падобнай да Савецкай Румыніі.

http://pravo.by/kbdpz/text.asp?RN=2011086007 ужо патаемна прынятыя. Змены ў Закон пра органы дзяржбяспекі ўнесеныя на разгляд палаты.

«Новыя нормы фактычна прыдаюць законны характар тым практыкам, якія былі ўжытыя ў дачыненні да ўдзельнікаў Плошчы і Алеся Бяляцкага», — мяркуе юрыст Юрый Чавусаў.

Сапраўды, улады проста ўзаконьваюць тыя нормы, якія і без таго ўжывалі. Але факт спешнага, таямнічага прыняцця гэтых змен паказвае, што ўлады баяцца сацыяльнага выбуху больш, чым калісьці, і спадзяюцца толькі на рэпрэсіі. Новыя нормы яшчэ больш аддаляюць краіну ад еўрапейскіх стандартаў прававой дзяржавы і будуць негатыўна ўспрынятыя патэнцыйнымі замежнымі інвестарамі: новаўвядзенні робяць кожнага грамадзяніна, у тым ліку бізнэсоўца, менш абароненым.

Заўтра асноўныя праваабрончыя арганізацыі маюць выступіць з заявай пратэсту. Яны будуць патрабаваць, каб Аляксандр Лукашэнка не падпісваў паправак, якія цэментуюць дыктатуру ў краіне, аднак мала хто верыць у поспех такога пратэсту.

Вось поўны тэкст унесеных паправак (пераклад на беларускую мову будзе выкананы неўзабаве), а ніжэй знойдзеце частку паправак у Закон пра органы дзяржбяспекі.

Проект

Внесен Советом Министров

Республики Беларусь

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь

Принят Палатой представителей

Одобрен Советом Республики 3 октября 2011 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 года «Об общественных объединениях» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 29, ст. 503; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1133) следующие дополнения:

1. Статью 7 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Деятельность общественных объединений, союзов, направленная на содействие предоставлению иностранными государствами гражданам Республики Беларусь льгот и преимуществ в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью в нарушение законодательства, запрещается.».

2. В статье 21:

после части пятой дополнить статью частью следующего содержания:

«Республиканским и местным общественным объединениям, их союзам запрещается хранить денежные средства, драгоценные металлы и иные ценности в банках и небанковскихкредитно-финансовыхорганизациях, находящихся на территории иностранных государств.«;

части шестую и седьмую считать соответственно частями седьмой и восьмой.

Статья 2. Внести в статью 24 Закона Республики Беларусь от 5 октября 1994 года «О политических партиях» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 30, ст. 509; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1132) следующие изменения и дополнения:

в части третьей:

в абзаце втором слова «и организаций» заменить словами «, иностранных организаций»;

после абзаца второго дополнить часть абзацами следующего содержания:

«организаций с иностранными инвестициями;

организаций, получавших в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования, иностранную безвозмездную помощь от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также от анонимных жертвователей, если полученная этими организациями иностранная безвозмездная помощь не была ими возвращена предоставившим ее иностранным государствам, иностранным организациям, международным организациям, иностранным гражданам и лицам без гражданства или в случае невозможности возврата не была перечислена (передана) в доход государства до дня внесения пожертвования политической партии;«;

абзацы третий — шестой считать соответственно абзацами пятым — восьмым;

часть восьмую изложить в следующей редакции:

«Денежные средства и иное имущество, полученные политическими партиями, союзами и созданными ими юридическими лицами из источников, запрещенных настоящей статьей, должны быть переданы в доход государства. При отказе от добровольной передачи эти средства и имущество взыскиваются в доход государства в судебном порядке по заявлению государственных органов, осуществляющих государственный контроль за целевым использованием иностранной безвозмездной помощи.».

Статья 3. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2006 г., № 1, 2/1168) следующие изменения и дополнения:

1. В абзаце первом части 1 статьи 293 слово «имущества,” заменить словами «имущества или».

2. Статью 356 изложить в следующей редакции:

«Статья 356. Измена государству

1. Выдача иностранному государству, иностранной организации или их представителю государственных секретов Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты других государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо шпионаж, либо агентурная деятельность, либо переход на сторону врага во время войны или вооруженного конфликта, либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителю в проведении деятельности в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, умышленно совершенные гражданином Республики Беларусь (измена государству), — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, сопряженные с убийством, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью с конфискацией имущества или без конфискации.

Примечание. Лицо, совершившее действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, а также статьями 3561, 358 и 3581 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило государственным органам о совершенных им действиях, прекратило деятельность в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь и оказало содействие в предотвращении вредных последствий.».

3. Дополнить Кодекс статьей 3561 следующего содержания:

«Статья 3561. Установление сотрудничества со специальной службой, органом безопасности или разведывательным органом иностранного государства

Установление гражданином Республики Беларусь сотрудничества на конфиденциальной основе со специальной службой, органом безопасности или разведывательным органом иностранного государства при отсутствии признаков измены государству — наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.».

4. Статью 358 изложить в следующей редакции:

«Статья 358. Шпионаж

Передача, похищение, собирание или хранение с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителю сведений, составляющих государственные секреты Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты других государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.».

5. Дополнить Кодекс статьей 3581 следующего содержания:

«Статья 3581. Агентурная деятельность

Вербовка гражданина Республики Беларусь либо иные действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства в целях проведения деятельности в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.».

6. Дополнить Кодекс статьями 3692 и 3693 следующего содержания:

«Статья 3692. Получение иностранной безвозмездной помощи в нарушение законодательства Республики Беларусь

Получение, а равно хранение, перемещение иностранной безвозмездной помощи для осуществления экстремистской деятельности или других деяний, запрещенных законодательством Республики Беларусь, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий, подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов, проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовойработы среди населения, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — наказываются штрафом, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 3693. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий

Публичные призывы к проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения, либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная организация или проведение таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 293 и 342 настоящего Кодекса, — наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба, в пятьсот и более раз превышающий размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.».

Статья 4. Внести в статью 182Уголовно-процессуальногокодекса Республики Беларусь от 16 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77 — 78, 2/71; 2003 г., № 8, 2/922; 2006 г., № 9, 2/1192; 2008 г., № 277, 2/1547) следующие дополнения:

часть 7 после цифр «342,” дополнить цифрами «3692,«;

часть 8 после цифр «349 — 355,” дополнить цифрами «3693,».

Статья 5. Часть четвертую статьи 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь от 11 февраля 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 25, 2/145; 2010 г., № 5, 2/1649) дополнить пунктами 41 и 71 следующего содержания:

«41) организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования, иностранную безвозмездную помощь от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также от анонимных жертвователей, если полученная этими организациями иностранная безвозмездная помощь не была ими возвращена предоставившим ее иностранным государствам, иностранным организациям, международным организациям, иностранным гражданам и лицам без гражданства или в случае невозможности возврата не была перечислена (передана) в доход государства до дня внесения пожертвования в избирательные фонды;«;

«71) организациям, зарегистрированным в установленном порядке менее чем за один год до дня внесения пожертвования;».

Статья 6. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 63, 2/946; 2010 г., № 300, 2/1750) следующие изменения:

1. В абзаце первом части 2 статьи 23.23 слова «на цели, запрещенные законодательством,” заменить словами «в нарушение законодательства».

2. Статью 23.24 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.24. Нарушение законодательства об иностранной безвозмездной помощи

1. Предоставление иностранным гражданином или лицом без гражданства иностранной безвозмездной помощи на осуществление деятельности, запрещенной законодательством, — влечет депортацию с конфискацией этой помощи.

2. Получение, а равно хранение, перемещение иностранной безвозмездной помощи для осуществления экстремистской деятельности или других деяний, запрещенных законодательством, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий, подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов, проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовойработы среди населения, если в этих деяниях нет состава преступления, — влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией этой помощи, а на юридическое лицо — до ста процентов стоимости иностранной безвозмездной помощи с конфискацией этой помощи.».

3. Статью 23.34 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения, если в этих деяниях нет состава преступления, совершенные участником таких мероприятий, — влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, или административный арест.

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения, если в этих деяниях нет состава преступления, совершенные организатором таких мероприятий, — влекут наложение штрафа в размере от двадцати до сорока базовых величин или административный арест.

3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

4. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, — влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

5. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, — влекут наложение штрафа в размере от сорока до пятидесяти базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо -от двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин.».

Статья 7. Совету Министров Республики Беларусь в четырехмесячный срок принять меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь

* * *

Аказваецца, яшчэ 30 верасня Савет Міністраў Беларусі ціха і неўзаметку ўнёс у айчынны «парламент» законапраект «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь» Аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь», паведамляе ў сваім блогу chudentsov

Тэкст дакумента толькі сёння з’явіўся на афіцыйным сайце Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі. Цікава, піша chudentsov, што ніводнае з дзяржаўных СМІ, што звычайна акуратна публікуюць навіны «заканадаўства», гэтым разам не паспяшалася пацешыць аўдыторыю «выдатнай» ініцыятывай Саўміна.

Пасля знаёмства з ім становіцца зразумелым, чаму аўтары гэтага законапраекта не захацелі яго шырокага абмеркавання ў сродках масавай інфармацыі. Вось толькі некалькі цытат з новага закона…

***

арт. 16.

… Аб раненні або смерці асобы з прычыны прымянення фізічнай сілы, спецыяльных сродкаў, баявой і спецыяльнай тэхнікі, прымянення (выкарыстання) зброі органам дзяржаўнай бяспекі неадкладна паведамляецца пракурору.

Супрацоўнік органаў дзяржаўнай бяспекі не нясе адказнасці за шкоду, прычыненую ў сувязі з прымяненнем фізічнай сілы

,

спецыяльных сродкаў, баявой і спецыяльнай тэхнікі, ужываннем (выкарыстаннем) зброі ў прадугледжаных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі выпадках, калі ён дзейнічаў ва ўмовах абгрунтаванай прафесійнай рызыкі. …

* * * :арт. 14 «Правы органаў дзяржбяспекі»

… Уваходзіць бесперашкодна пры неабходнасцi з пашкоджаннем устройстваў (якiя зачыняюцца) і іншых прадметаў, у любы час сутак у жылыя памяшканні ці іншыя законныя ўладанні фізічных асоб, у памяшканнi i (або) iншыя аб’екты дзяржаўных органаў i iншых арганiзацый

(за выключэннем памяшканняў i iншых аб’ектаў дыпламатычных, консульскiх i iншых прадстаўнiцтваў замежных дзяржаў, міжнародных арганізацый, якія карыстаюцца ў адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь дыпламатычным iмунiтэтам, i памяшканняў, у якiх пражываюць супрацоўнiкi гэтых прадстаўнiцтваў, арганiзацый i iх сем’i) i аглядаць iх пры пераследаваннi асоб, якія падазраюцца ў здзяйсненні злачынства, альбо пры наяўнасці дастатковых падстаў меркаваць, што яно здзяйсняецца або здзейснена злачынства або знаходзiцца асоба, якая схавалася ад органаў, якія вядуць крымінальны працэс…

* * *

… Ажыццяўляць меры па зашыфроўцы супрацоўнікаў органаў дзяржаўнай бяспекі і іх дзейнасці з выкарыстаннем у гэтых мэтах сведчанняў прыналежнасці да дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, вырабляць і выкарыстоўваць у мэтах легендавання асобы супрацоўніка, дзейнасці і прылады падраздзяленняў органаў дзяржаўнай бяспекі, іх памяшканняў і транспартных сродкаў, правядзенняаператыўна-вышуковыхі іншых мерапрыемстваў дакументы дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, а таксама ажыццяўляць у гэтых мэтах іншыя меры зашыфроўкі…

* * *

Арт. 16–2. Прымяненне спецсродкаў

… Супрацоўнікі органаў дзяржаўнай бяспекі ўжываюць кайданкі, гумовыя палкі, сродкі звязвання, спецыяльныя хімічныя рэчывы, светлагукавыя прылады адцягваючага дзеяння, прылады для адкрыцця памяшканняў, прылады для прымусовага спынення транспартных сродкаў і іншыя спецыяльныя сродкі, у тым ліку службовых жывёл, у выпадку:

адбiцця нападу на супрацоўнікаў органаў дзяржаўнай бяспекі ці іншых асоб;

вызвалення закладнікаў;

адбiцця нападу на будынкі, памяшканні, будынкі і (або) транспартныя сродкі незалежна ад іх прыналежнасці альбо для вызвалення захопленых аб’ектаў;

стрымання непадпарадкавання або супраціву законным патрабаванням супрацоўнікаў органаў дзяржаўнай бяспекі або іншых асоб, якiя выконваюць службовыя абавязкі ці грамадзянскі абавязак па забеспячэнні грамадскага парадку, папярэджанні і спыненні злачынстваў і адміністрацыйных правапарушэнняў;

затрымання і дастаўлення ў органы дзяржаўнай бяспекі або органы ўнутраных спраў падазраваных (абвінавачваных) у здзяйсненні злачынстваў асоб, у дачыненні да якіх вядзецца адміністрацыйны працэс, калі яны аказваюць непадпарадкаванне або супраціў, а таксама канваіравання і ўтрымання асоб, падвергнутых дэпартацыi або высылцы, асоб, затрыманых па непасрэдна ўзніклым падазрэнні ў здзяйсненні злачынства, асоб, заключаных пад варту, калі яны аказваюць непадпарадкаванне або супраціў альбо маюцца падставы меркаваць, што яны могуць здзейсніць уцёкі альбо прычыніць шкоду навакольным ці сабе;

спынення масавых беспарадкаў i групавых парушэнняў грамадскага парадку або дзеянняў, накіраваных на пашкоджанне і (або) знішчэнне маёмасці;

прыпынку транспартнага сродку, вадзіцель якога не падпарадкоўваецца загадзя відавочным для яго законным і неаднаразовым патрабаванням супрацоўнікаў органаў дзяржаўнай бяспекі аб прыпынку транспартнага сродку;

ў іншых выпадках, вызначаных Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь…

Поделиться: